Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaruit dan niet ontvangen, ja, hoeveel te voortreffelijker en te hooger zal ons het Christendom dan niet moeten voorkomen, naar mate het meer miskend en door velen , wie ze ook anders z.ijn of ons schijnen te weien, te lager gesteld wordt, ja zelfs geheel verworpen !

Jezus zelf heeft van zijne verwerping door de Joodsche natie oorzaken opgegeven. Hij heeft dat gedaan bij onderscheidene gelegenheden, niet alleen in het verborgene, in den kring zijner vertrouwde vrienden, maar ook in den Tempel en in de Synagogen, ten aanhooren des volks en deszelfs Oversten. Ook op onderscheidene wijzen heeft Hij dat gedaan, zijdelings en regtstreeks, meer in eenen ontkennenden en meer in eenen stelligen zin; hoogst naauwkeurig en bepaald, opzettelijk en in het breede zelfs heeft Hij daarover uitgeweid. Ook met onderscheidene bedoelingen, of, om zijne leerlingen te wapenen tegen hetgeen ook hun zou wedervaren, of, om zijne tegenstanders teregt te wijzen en hun het verfoeijelijke en strafwaardige hunner handelwijze jegens Hem onder het oog te brengen, en zich zeiven tegenover hen te regtvaardigen. Niet, alsof Hij zijne eigene eere zocht; neen, er was Één, welke die zocht (4); maar opdat zij nog in Hem zouden gelooven en behouden worden (5). Vooral in het Evangelie van johankes , die ons het meest zijne gesprekken en redenen bewaard heeft, vinden wij ook zijne aanwijzingen daaromtrent.

(4) Joh. Vilt; 50

(5) Joh. V : 34b.

Sluiten