Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Hem gelooven (tot Ilcm komen, om liet water des levens te ontvangen en te drinken).

Opmerkenswaardig is eindelijk nog, dat jezus van dien geest in den toekomenden tijd spreekt, als van iets, dal nog ontvangen worden zou, en dit trok zoo zeer de aandacht van johannes, dat liij, om de bedenking, die hieruit misschien bij den lezer ontstaan mogt, weg te nemen, nog uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij des Heilands woorden beschouwde als eene belofte, die eerst na deszelfs verheerlijking zou vervuld worden. En welke andere belofte kan den Apostel hier -voor den geest gestaan hebben dan die, welke hij in de laatste gesprekken des Heilands zoo bij herhaling uit deszelfs mond gehoord had, de belofte van den heiligen geest Gods, den geest der waarheid en der kracht, die dan ook na des Hecren heengaan tot den Vader over de zijnen werd uitgestort en sedert het beroemde Pinksterfeest zijne werkingen in de Gemeente heeft geopenbaard.

Dit zijn gevoelen spreekt johannes uit in de woorden : Want de heilige geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Deze merkwaardige uitspraak, als het meest tot het onderwerp onzer Verhandeling betrekking hebbende, zal nu onze geheele opmerkzaamheid moeten bezig houden.

De heilige geest was nog niet; stond dit zoo geheel op zich zeiven daar, wij zouden het met regt raadselachtig en schier onverstaanbaar achten. Trouwens de Goddelijke geest der waarheid, heiligheid en kracht is eeuwig als Gods bestaan. Maar elk ziet, dat de Evangelist — ook al had hij het niet door het verbindingswoord want aangeduid — het woord heilige geest hier in denzelfden bepaalden zin wil

Sluiten