Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tegen over den ijdelen waan van eene dienst als die van Engelen en hemelgeesten, zijnen 1 ijdge— noolcn de ware henielsgezindheid wilde aanbevelen, waartoe het kruis van Christus leidt. Geesleloos, omdat die verklaring niet indringt »in den hoogen geest des Apostels, die de vereeniging van hemel en aarde helder doorzag, en die diep gevoelde, dat hel ware leven des geestes één is op aarde en in den hemel. Waarom hij ook elders zei de, dal God in Christus allen onder één hoofd vergadert, beide die in den hemel en die op de aarde zijn (6). De geest, die paulus bezielt, spreekt ook van verzoening der aarde met den hemel. Het is Gods welbehagen ook deze te bewerken door het kruis van Christus.

God wil verzoening der aaide met den hemel in vereeniging met Jlein zeioen. En inderdaad, indien deze vereeniging met God op aarde niet plaats heeft, is er verwijdering en strijd tusschen aarde en hemel. De menseh, die, van God afgekeerd, naar eigen' zin leeft, bcdénkt en begeert bovenal genot op aarde, of wel eere op aarde, of wel aardsche grootheid. Zijn zin is aardschgezindheid, en kan niet in den hemel wonen.

Ziel, hoe Heidenen veelal zelfs geen denkbeeld hebben van een hooger leven, dan het aardsche, na den dood. Ziet, hoe Joden eenen aardschen Messias verwachten, en daarom jeeus aan hel kruis nagelden, en daarom Hem nog heden verwerpen', omdat Hij niet een aardsche, maar een hemelsehe Messias is. — En al wie den naam van Christen

0} Epli. I 10.

Sluiten