is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1841, 01-04-1841

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leer en zijn voorbeeld. » Het voorhouden van het leven en karakter van jezus" is hierbij het voornaamste (I. 89).

Ik hoop door deze voorstelling een tamelijk volledig denkbeeld van den grondslag der opvoedingsleer van graser gegeven te hebben. Met kortere trekken wensch ik nu nog aan te wijzen, hoe hij op dezen grondslag het gebouw der opvoedkunde optrekt.

Het Christendom is hem een rijk van God, eene vereeniging van velen, die elkander helpen, om een gemeenschappelijk doel, hel goddelijk leven, in allen te verwezenlijken. Eene gemeenschap, een gemeenteleven moet er dus zijn. Die gemeenschap is tweederlei, die des Staats en die der Kerk. Het familieleven is eigenlijk nog eerder en de opvoeding voor hetzelve moet dus ook vooraan gaan; doch uil familieën wordt noodwendig de Staat geboren, en hij is derhalve eene door de natuur zelve gebodene inrigting. » De Staat (zegt hij, I. 102) kan alleen door den geest geregeerd worden, en zijne eerste behoefte is dus de onophoudelijke bevordering van het geestelijke leven; derhalve moet hij boven alles hebben — zijne eigene inriglingen ter bereiking van dit doel; hij moet boven alles hebben eene openbare opvoeding." Ik zou er nog bijvoegen: »even gelijk ook in het huisgezin opvoeding der kinderen de eerste en natuurlijkste behoefte is."

Het Christendom wil echter eene nog ruimere verecniging dan die in den Staat; ook nog die in de Kerk, die de staat der menscbheid, het rijk van God is, waarin onderdrukking en dooding der dierlijke