Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slaat cn de Kerk, en zij moet dus cene openlijke en algemeene inrigling van den Slaat zijn, welke door alle kinderen bezocht moet worden, gelijk bij de Persen en Lacedemonieërs bet geval was. Eene alleen-huiselijke opvoeding in de schooljaren kan het gemis van de school nooit geheel vergoeden.

De hoofdstof van het onderwijs in de lagere school moet dus het Christendom zijn, dat is, men moet eiken dag met hetzelve beginnen, eiken morgen met een Christelijk lied en gebed de school openen , cn aan alle andere leerstoffen eene godsdienstige strekking geven , opdat een goddelijke blik over het leven in 't geheel en in alle zijne bijzonderheden door de leerlingen gewonnen worde. Hiertoe moet de geheele leer des Christendoms geschiedkundig worden behandeld. Dc leerling heeft de openbaring Gods door jezus en de geschiedenis van jezus aanschouwelijk leeren kennen, reeds in de huiselijke opvoeding, nu moei hij zich van de Christelijke godsdienst een volkomen hegrip, en helder inzigt, vormen. Daarom is hem nu het geheele godsdienstig onderwijs op geschiedkundigen weg mede te deelen. Derhalve moet hem in het eerste schooljaar het nieuwe, in het tweede het oude Testament, in betrekking tot het Christendom, wordfcn verklaard, opdat hij een geheel denkbeeld van de goddelijke leer erlange (II. 52, 53).

Dit zijn graser's denkbeelden over de opvoeding in de lagere school, waarbij nog weinig onderscheid van standen te pas komt. In den derden leeftijd, dien der beginnende jongelingsjaren, van 12 lol 15 ongeveer, gaan de standen uiteen. De volksstand besteedt dan den meestcn tijd tot

Sluiten