Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telkens, met herder en anderen, van opvoeding en opleiding, om ons lot godsdienstige, beschaafde en zelfstandige memchen te maken, in denzelfden zin als graser zijne uitdrukking dicinileit gebruikt; gelijk reeds daaruit blijkt, dat van iieusde deze hooge opleiding slechts mogelijk acht door het Christendom cn als het wezen van het Christendom beschouwt onze vorming naar jezus curistus, die het beeld van God is. Doch nog meer, ook in woorden, stemt van heusde met graser in, wat het middel betreft, waardoor deze hooge vorming door den opvoeder in de kweekeling moet bewerkt worden , niet door inededeeling of instamping van kundigheden , maar door opwekking van alle krachten des jeugdigen mcnschen, opdat deze zelf opmerke, zelf nadenke, zelf voele, zelf wille, in één woord, een zelfstandig mensch worde.

Doch het wordt tijd, van iieusde's denkbeelden op zich zelve te doen kennen. In de voorstelling daarvan meen ik echter veel korter te kunnen zijn, dewijl zijn werk bij onze Landgenoolen volkomen bekend is. Van de onderzoekingen, die in hetzelve verspreid zyn, wil ik hier een geregeld overzigt leveren.

Men verstaal 'ze eerst regl, als men van heusde's geheele denkwijze en geeslesrigting regt begrijpt. Van deze nu was het bijzondere en eigendommelijke, dat hij alles uit den mensch afleidde en tot den mensch terug bragt. Van aanleg, studie en lust bovenal een Wysgeerig-geschiedkundige, beoefende hij de geschiedenis met den groolsten ijver; maar op die wijze, dat hij in de lotgevallen van stalen en volken

Sluiten