Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Rome. 1» hel wezenlijk belang der Kalholijke Kerk wenschle ik, dat dit overal, ook bij ons, zoo ware. Want den ondergang dier Kerk wenscht de verlichte Protestant niet, die weet, dat in haar elementen van waarheid zijn gebleven, die in zijne eigene Kerk ter zijde zijn gesteld. Neen, zij bloeije! Ook haar welzijn volmaakt het ligchaam van Christus !

Er is nog eene school, waarover cousin en van bommel niet spreken, graser niet genoeg, van iieusde niet genoeg als laatste school, het leven. Daarin wordt alles toegepast, op nieuw ontwikkeld, veranderd en volmaakt, met het doel, om ons tot hemelsche menschen te maken. Het huwelijk met al zijn genot en al zijne zorgen is er een voornaam middel toe; want onze kinderen opvoedende, voeden wij ons zelve op, en ontvangen wij dus nog eene tweede opvoeding, \oorts werken aan ons onze vrienden , wijsgeeren , dichters , kunstenaars, de landsoverheden, ja alle menschen, onze dienstboden niet uitgesloten; ook alle gebeurtenissen des levens , alle lotgevallen van woonplaats en vaderland en menschheid werken tot die opleiding mede; — alles onder het bestuur van den besten opvoeder , den Vader in den hemel, die ons door alles wil vormen naar zyn beeld, naar jezus Christus. Zoo is ons geheele leven eene doorgaande opleiding tot steeds grootere zelfstandigheid en grootere gelijkvormigheid aan God.

En zal het na den dood heel veel anders zijn 1.... Zalig zekerlijk daar, die hier God in jezus Christus te kennen en lief te hebben en na te volgen, voor het beste hield en dus — het ijverigst poogde!

P. HOFSTEDE de GROOT.

Sluiten