Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tolisclio Kerk als broederkring, in welken de onderlinge liefde de band was der volmaking. Maar reeds in dien eersten broederkring drongen zich van lijd tot tijd Joodsehe en Heidensche beslanddeelen in. Hel was vooral de voorstelling van een niet Goddelijk gezag bekleed priesterschap, die weldra ingang vond. Zoo werd reeds de broederkring gescheiden — en deze scheiding had bitlerc gevolgen. De Geestelijken weiden priesters, tolken der Godheid , middelpersonen tusschcn God en de Leken, uitsluitende organen des heiligen geeslcs, onfeilbaar. Zij alleen maakten als het ware de levende lidmalen uit, de Leken begonnen te versterven. Maar hierbij bleef het niet. De gewone of aan de Bisschoppen ondergeschikte Priesters verloren allengskens van hunne levenskracht en met deze van hun aanzien, welke nu uitsluitend het deel der Bisschoppen werd, zoodat in de derde eeuw bij cïpriakus eenheid der Kerk en eenheid van Bisschoppen uitdrukkingen van ecnerlei beleekenis zijn en de Leek slechts in zooverre tot de Kerk behoorde, als hij met de besluiten der Bisschoppen overeenstemde.

Deze beperking werd nog meer verwezenlijkt, toen hel eerste algemeene Bisschoppelijk Concilie ook voor alle niet aanwezende Bisschoppen besliste en zijne uilspraak als die des geestes wilde hebben aangezien. Van nu aan was het duidelijk, dal in het vervolg de meerderheid of overmagt der stemmende Bisschoppeu de eigenlijke Kerk uitmaakte. Maar ook hierbij bleef het niet. De oligarchie is gewoonlijk van korlen duur. Er was een middenpunt noodig, waarvan alle wetgevende en uitvoerende magl uitging en waartoe die terugkeerde 5 en weldra was het daar! Reeds op de Kerkvergadering van Sardica, in de vgfdc eeuw, werd de stoel van Petrus te Rome als hoofd der Bis-

Sluiten