Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-vrienden zijnen geest heeft gegeven. Velen /.uilen ook met dit algemeene zich wel vergenoegen. Maar wil men de oorzaak van der Apostelen verandering voldoend verklaren, dan moet er ook bepaald worden: hoe, op welk eene icijze, God en Christus dezelve hebben bewerkstelligd.

De Goddelijke kracht kan hier op drie verschillende wijzen werkzaam geweest zijn. De Apostelen moeten of geheel onmiddellijk zijn herschapen, of geheel en alleen door middelen veranderd zijn, of eindelijk deels door middelen, deels door eene meer onmiddellijke, wonderdadige, werking van God op hunnen geest veranderd. Zoeken wij nu bij de Godgeleerden naar een bepaald en duidelijk antwoord op de vraag: hoe de Apostelen geworden zijn, wat zij na den Pinksterdag waren; dan missen wij bij verre weg de meesten die helderheid van voorstelling en naauwkeurige onderscheiding, welke alleen ons verstand bevredigt. Geheel ontkend kan het wel niet worden, dat de Heer zyne Jongeren heeft opgevoed, dat Hij hen trapsgewijze heeft gevormd tot verkondigers des Evangelies; maar bij deze middellyke werking van ciiristus moet, volgens veler meening, eene meer onmiddellijke uitstorting van den heiligen geest op den Pinksterdag worden aangenomen. Wat echter door de eene, wat door de andere wijze van werken in de Apostelen gewrocht is, onderscheidt men doorgaans niet; daarom veelligt niet, omdat men de middelen, waardoor de Discipelen van jezus zijn opgevoed , grootendeels over het hoofd ziet, en het geheel meer beschouwt als een onverklaarbaar wonder, waarbij het verstand stilstaan moet en de mond juichen en aanbidden, maar geene opheldering geven kan. Ook wij zullen gaarne de hand op den mond leggen

Sluiten