Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelden zij hunne cerc en taligheid (7). Wij zouden de Apostolische Brieven bijna geheel moeten afschrijven, als wij de helderheid en zuiverheid hunner begrippen , in tegenoverstelling van hunne vroegere onkunde en verkeerde voorstellingen wilden aantoonen. Maar, waartoe breedvoerig uiteengezet, wat ieder onbevooroordeelde terstond inzien moet, wat door niemand met grond kan worden ontkend? Spoeden wy ons dus liever ook nog kortelyk aan te wijzen: dat er eene even groote en gewigtige verandering ten opzigte van hart en wandel, als ten opzigle van het verstand, in de Apostelen na den Pinksterdag zigtbaar is.

Welk een onderscheid tusschen de Apostelen, zoo als zij zich vertoonden tijdens jezus verblijf op aarde, en na den eersten Christelijken Pinksterdag! Vroeger ongeloovig, zoodat zij vergeefs beproeven e'e'ncn bezetene in jezus naam te genezen (8), spreken zij nu vol vertrouwen tot den kreupele: »In den naam van jezus cmustus den Nazarener, sta op en wandel!" door het geloof in christus geven zij den man de volmaakte gezondheid weder (9); en eene menigte kranken werd tot hen gebragt en allen werden genezen (1). Vroeger ligtvaardig steunende op eigene, zwakke krachten, voorbarig in oordeelen en handelen, onbescheiden zelfs jegens hunnen Meester, nu zoo nederig hunne alhankelijkheid erkennende, dat dezelfde tetrus, die weleer door eigen vermogen alles meende te kunnen doen, nu zelden den mond opent

(7) Hand. V: 41. 1 Petr. III: 14. IV: 13, 14.

(8) Matth. XVII: 16—10. (9) lland. III: 0, 16. (1) Hand. V: 16.

Sluiten