Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avien liefde het leven was der ziele, die niet anders dan liefde ademde; maar hij blijft ook de donderzoon, die den bliksem zijner rede nederslingert op een iegelijk, die den Heer jezus of de broeders niet lief heeft en dezulken met stoutheid leugenaars, antichristen en moordenaars noemt (3). Daarin ligt dan alleen de verandering van de Discipelen des Heeren dat zij, met vol behoud van hunnen aanleg en van'hunne 'cigendommelijkheid, meer geheiligd zijn ; dat het zwakke en verkeerde in hun karakter, het zelfzuchtige en aardschgezinde, het weifelende en striidige in hun beslaan meer uit hen is weggenomen. Er is "meer eenheid in hun leven gekomen: de rigting ,an geest en gemoed is meer op één doel bepaald, of liever het eigenlijke doel, dat zij beoogen moeten, is hun zeiven duidelijker geworden; zij jagen het met meer volharding na; het zijn meer krachtvolle, meer

zelfstandige mannen geworden.

Niet zoo groot hebben wij ons verder deze verandering voor te stellen, dat er vroeger niets goeds, later alles goeds in hen zigtbaar was. Verre van daar' Reeds tijdens hunnen omgang met den zigtbaren Christus leggen zij vele voortreffelijke eigenschappen aan den dag; na den Pinksterdag bleef hun n0cï ,eel verkeerds aankleven. Reeds de wijsheid van jezus, die hen niet alleen uit alle Joden, maar ook uit allen, die in Hem geloofden, lot zijn gewigtig werk uitverkoor, waarborgt ons, dat zij mannen van ren' voortreffelijken aanleg moeten geweest zijn. Bij de eerste ontmoeting met simon petrus erkende Hij in hem die grootheid en kracht van karakter, die

(3) De geheele eerste Brief van johmsm bewij.t het gezegde.

Sluiten