Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan cenc volstrekte gemeenschap van goed niet vereenigen.

"Wij gaan van dit algemeene lot eenige bijzonderheden over. Het allereerst stooten wij op anakias (8). Deze had ook eene have verkocht, maar hij en zijne vrouw saphira gaven slechts een deel van den opbrengst en namen den schijn aan , het geheel daarvan aan de voeten der Apostelen neder te leggen. Hen trof de welverdiende strafj maar niet daarvoor, dat zij niet hadden kunnen besluiten, het geheel bedrag van hunne verkochte have ten offer te brengen. Hun was evenmin als aan anderen eene maat voorgeschreven voor Christelyke liefdadigheid. Dat stond hun vrij; maar die onwaarheid en huichelarij, die, wanneer zij om zich greep, ligtelijk het geheele Christelijke leven der Gemeente in den grond kon aantasten en bederven ; — dit was het, dat in hen vreeselijk werd gestraft (9). Petrus doet zulks nadrukkelijk gevoelen en spreekt den ontmaskerden huichelaar op strengen toon aldus aan : » Awanias ! waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij den heiligen geest liegen zoudet en onttrekken van den prijs des lands? Zoo het gebleven ware, bleef het niet het uwe? en verkocht zijnde, was hel niet in uwe tnagt? Wat is hel, dat gij deze daad in uw harte hebt voorgenomen? gij hebt den menschen niet gelogen maar Gode" (1).

Wij kunnen ananias niet loslaten, zonder bij helgene door hem geschiedde en hem wedervoer, te doen opmerken , dat hij naar welgevallen over zijn

(8) Hand. V. (1) Hand V : 3 , 4.

(9) Verg. KF.ANDER, 1. a. pi.

Sluiten