Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden in één oogenblik veranderd, en bij allen, zoowel de nog levenden als vroeger gestorvenen en opgewekleu, heeft hel verderfelijke de onverderfelijkheid en het sterfelijke de onsterfelijkheid aangedaan (4). Dan is de zegepraal van Christus over den dood, die met zijne opstanding aanving, geheel volkomen. In nadruk is dan hel oude profetische woord waarheid: »De dood is verslonden lol overwinning." De dood is de taaiste vijand; maar gelijk CHRISTUS als Koning heersehen moet lot dat alle vijanden onder zijne voelen zullen gelegd zijn, zoo wordt ook deze eenmaal, zoo is hij op dien oogenblik , in het Godsrijk geheel te niete gedaan. Hij is er niet meer, en de aan alle sterfelijkheid onlhevenen kunnen, in hel genot der algemeene overwinning, eerst in vollen nadruk den triomfzang aanheffen, die hun in deze woningen der sterfelijkheid dooide hoop wordt in den mond gelegd: «Dood waar is uw prikkel, graf waar is uw zegepraal!" (5).

Ziedaar het leven door Christus aan de wereld geschonken in zijne vollooijing , de strijd is geheel ten einde gebragt, een nieuw tijdperk is aangebroken; in hetzelve is geenc zonde en daarom ook geen dood meer. Allen, die lot Christus behooren, zijn te zamen in hoogere gewesten vereenigd om hunnen Heer, en zullen altijd met den Heer zijn (G). Daar worden zij geopenbaard de kinderen der opstanding, die niet meer sterven kunnen, geopenbaard in al hunne heerlijkheid, als kinderen Gods. En niet alleen

(4) 1 Cor. XV : 51—53.

(5) 1 Cor. XV : 25, 26, 54, 55.

(6) I Tlicss. IV: 17.

Sluiten