Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke eusebius vermeldt, bepaalden 7.icl 1 tot enkele gewesten. De Melropolilaan bad het v00r7.ilterseliap en er schijnen alleen Bisschoppen bij tegenwoordig te lijn geweest.

Hetgeen nu volgt over eenige andere Concilieën gaan wy voorbij. Een opmerkelijk voorbeeld van haat tegen de ketters doet de Schrijver ons zien in de Christenen van Smyrna, die noütus met zijnen broeder eerst uit de gemeenschap verbannen, en nadat zij gestorven waren, derzelver lijken onbegraven hebben laten liggen , terwijl zij vroeger de onbegravene lijken der Heidenen naar de begraafplaats gevoerd hadden.

Gunstig en aangenaam steken bij deze onmenschelijke handelwijze af die Concilieën, in welke origenes tegenwoordig was. Deze namelijk werd dooide Bisschoppen van den omtrek genoodigd, om tegenwoordig te wezen bij een Concilie, dat zij besloten te houden legen beryllus , Bisschop van Bostra, nadal zy meermalen te vergeefs getracht hadden, hem door redekaveling en zamenspraken van zijn dwaalgevoclen af te brengen. Origenes gaf aan die uit— noodiging gehoor. Doch vóór de zaak van bf.ryllus in het Concilie behandeld werd , hield hij eerst eenige gemeenzame zamenspraken met hem, om zijn eigenlijk gevoelen regt te kennen. Toen eerst liet hij het Concilie houden. Daar wcderlegde hij beryllus dwaalgevoelen; doch niet hevig en met bitterheid , zoo als wel elders geschiedde, maar door redenen en bewijzen; met dit gevolg, dat berillus van de valschheid van zijn gevoelen overtuigd werd en zelfs een brief aan origenes zond, waarin bij er hem voor dankte, dat hij hem tot de waarheid had terug gebragt. — Met regt prijst de Schrijver deze handelwijze van origenes en zegt, dat de Apostelen

Sluiten