Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel lot cene goede uitkomst moest gebragt worden."

Voort worden naar § 15 de besluiten vergeleken.

» Als dan de zaken genoegzaam overwogen waren, werden de besluiten genomen, welke over hel algemeen waren regels, de tucht en het bestuur betreffende, of geloofsformulieren, of verdoemingen van ketterijen en ketters."

»ln de eerste Concilieën vóór dat van Nicéa werden er bijna geene geloofsformulieren uilgegeven , noch ook bestonden er vóór de verdoeming van paulus van Samosate verdoemingen wegens kettersche gevoelens ; want okigenes werd veroordeeld , omdat hij, tegen de Kerkelijke orde aan, door eenen anderen en niet door zijn' eigen' Bisschop tot Priester was verkozen. Meestal verdedigde men het tegenovergesteld gevoelen tegen de tegenpartij zonder anathema (vloek), en het uiterste, waartoe men kwam, was de afscheiding van de gemeenschap, welke onder de Bisschoppen had plaats gehad. Zoo handelden de Synoden over het Paaschfeest, de Synode van cyprianus legen stei'hanus over den Ketterdoop, als ook de Synode trgen de Novatianen. Ook was het eerste niet noodig, omdat er bijzondere Synoden waren, die geene magt hadden, dan over hen, die derzelver besluilen aannamen; men had ook nog geen ontwikkeld idéé van eene algemeene kerkelijke vierschaar. Langzamerhand evenwel werden de Concilieën publieke regtbanken; want toen men op eigen gezag wetten over de tucht geven kon, kwam men er ligt loe om te denken, dat men ook over de leer bepalingen konde maken. Men móet dit echter niet zoo opvatten, alsof men vroeger nooit over de leer had gehandeld, maar zoo, dat niemand zijn gevoelen over eenige leer

Sluiten