Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delijkc genade hebben; 7.oodal er één geest heersclil, maar één bij de grootste verscheidenheid der enkele burgers; terwijl deze alle, hetzij ze in den hemel, hetzij op aarde verkeeren, met Christus -verbonden zijn. Deze denkwijze der Apostelen heeft gemaakt, dat zij, voor eens ieders vrijheid zorgende, over de leer niets vast bepaaldqn."

» Geheel anders handelden de overigen. Daar zij de eenheid zochten in hel geloof aan dezelfde leer, of in uitwendige dingen, in kerkelijke instellingen, of in beide, en men dus over kerkelijke regtzinnigheid sprak en eene eenheid van denkwijze, niet van gemoed en ijeest, wilde, werd deze regel geldig, dat er geene zaligheid was buiten de Kerk. — De Kerk derhalve houdende voor eene aardsche, burgerlijke instelling, moesten er ook naar burgerlijke wijze wetten gegeven worden, niet slechts wat de orde, het bestuur en de tucht, maar ook wat de leer betrof, omdat de leer op de Kerk of op dezelfde kerkelijke inrigtingen steunde; vandaar dat allen of ketters of scheurmakers waren, die met deze niet geheel overeenstemden. Daar derhalve dc beginsels, uit welke dc beide soorten van Synoden handelden, tegenovergesteld waren, moesten zij ook tegenovergestelde uitwerkselen voortbrengen."

Ten slotte wordt, § 18, uit het verhandelde afgeleid, wal derhalve de Apostolische Kerkvergadering over het houden van Ke rk verga d er in (jen leere.

»Vooreerst dan hebben dc Synoden het regt, om bepalingen tc maken omtrent dc kerkelijke tucht en hel bestuur der Kerk, daar de Apostelen zelve dit gedaan hebben, en dat niet 'om der eenheid wille, zoo als GYPRIANUS deed, maar om dc goede orde in

1841. 4.

Sluiten