Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over zwijgen. De tweede bijdrage wijst aan het kenmerkend, onderscheid tusschen Kanoniek en j4pocryf, met opzigt tot de Evangelische geschiedenis, waarin zonneklaar wordt bewezen, hoe geheel anders onze Evangelieën er zouden uitzien, indien zy waren, 't geen strauss vooronderstelt, mythische verdichtingen. Zulke verdichtingen hebben wij werkelijk in de Apocryphe Evangelieën, en hoe zijn die uitgevallen! Het zijn, gelijk de ongeletterde lezer hier kan zien, laffe beuzelingen en ongerijmde sprookjes, waarin jezus veelal tot eenen gierigen en kinderachtigen, hoogmoedigen en nietigen Rabbi, ja ook lot eenen laaghartigen wonderenvertooner wordt vernederd. En waarom anders zijn de vier Kanonieke Evangelieën zoo geheel daarvan verschillend, dan omdat zij geene verdichtingen, maar reine waarheid zijn?

Wij gaan over tot eene derde afdeeling dezer Inleiding , welke moet bevatten, wat er ter verdediging en aanprijzing van het Christendom in het algemeen is uitgegeven.

Bovenaan zetlen wij hier het allerbelangrijkste geschrift , waarbij de namen van strauss en ullmakn al weder op den voorgrond staan, Het blijvende en eigenaardige in het Christendom, of de dienst van het genie, door d. f. strauss , met de beoordeeling en icederlegging daarvan door c. üllmann , door (onzen Mede-arbeider) w. verwet, Gron., Wollers. In hetzelve wordt ens eerst uit de Zwei friedliche Blütter van strauss een gedeelte vertaald, en wel dat gedeelte, 't welk het blijvende en eigenaardige van het Christendom naar zijne tegenwoordige overtuiging uitmaakt.

Sluiten