Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen hebben in de gevvigtigstc waarheden der openbaring , dan v. li aller voor 70 jaren had. Zij zullen inzien, dat de Zoon van God door den Vader niet op aarde is gezonden, otn aan de Goddelijke regtvaardigheid te voldoen, maar opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, zich aan Hem toevertrouwt, niet verderve , niet in zijne zonden sterve, maar het eeuwige leven van heiligheid en liefde hebbe.

Wij weten niet beter dan hier, ten slotte van deze Inleiding, te plaatsen de Bijdragen van Buitenlandsche Godgeleerden ter vermeerdering van Christelijke hennis, Amst. bij Sepp, waarvan de Eerste Jaargang met een Eerste Stuk in 1840 is geopend. De keuze der Verhandelingen, die wij hier aantreffen , is allergelukkigst. De rei wordt geopend door eene meesterlijke onderzoeking van zarnack, over het Goddelijk gezag van de Schriften van het Nieuwe Verhond, waarin de denkbeelden over ingeving en onfeilbaarheid worden onderzocht en verhelderd. Daarop volgt eene geestvolle beschouwing van lange , getiteld: De echtheid der vier Evangelieën, bewezen uit het karakter der vier Evangelisten. Wij zien er in, hoe, naar heigeen wij geschiedkundig van mattheus, den tolontvanger, weten, mattheus juist zulk een Evangelie moest schrijven, als wij op zijnen naam hebben, en zoo ook omtrent de drie overige Evangelisten. En is er in deze redeneringen van voren (a priori) wel iets gezochts en overdrevens , lot de kennis der eigenaardigheid van elk der Evangelieën levert lakge evenwel kostbare bijdragen. Voorts vinden wij hier een onderzoek van umbreit , Is Jezus Christus in den Tlsian Psalm? hetgeen bevestigend wordt beantwoord. Daarop, belangrijke berigten van iiagenbach , omtrent I. I. fVetstein

Sluiten