Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echte predikers van bet Evangelie van christus. Zoo werd dan ook op dat eenige fundament der Gemeente zelve, hetwelk in christus gelegd was, niet slechts goud, zilver en edele gesteenten ten opbouw aangebragt, maar ook hout, ja hooi en stoppelen opgestapeld (6).

Doch wat en hoeveel dan ook de ontwikkeling van het kwade tot groote schade en voor eenen tijd lot aanmerkelijk verderf der Gemeente mogt veroorzaken (7), onder Gods bestuur diende reeds veel van dat kwade mede ten goede, en zou dat alles ook in het vervolg medewerken ter volmaking der menschheid. Het ongeloof der Joden en hun openbare tegenstand tegen het Christendom diende reeds ter uitbreiding van dit Christendom onder de Heidenen (8). En wat er op het fundament der Christelijke Gemeente of goeds, of minder goeds, of ook slechts en ijdels aangebragt werd, dat zou de vuurproef des tijds van zelf in zijnen waren aard openbaar maken, opdat het ijdele en slechte mogt verworpen en het goede steeds meer gewaardeerd en opgebouwd worden (9).

Zoo was er dan, door de ontwikkeling van het goede onder de leiding van God door jezus christus, ja ook deels mede door de ontwikkeling van hel kwade zelfs, onder het bestuur van den Alwijze, reeds eene Gemeente van Gods Zoon gevestigd en onder allerlei volken uitgebreid. Zoo was er op aarde eene nieuwe, geestelijke menschheid uit dezen tweeden adam geboren (1).

(6) 1 Cor. IU; 13. (?) 1 Cor- 111: 11 • Co1, 11: 22-

(8) Rom. XI: 11. («) 1 Cor. III: 13.

(1) Rom. V: 15 volgg. Eph. II: 15.

Sluiten