is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1841, 01-10-1841

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinnelijke menscbheid leefde. 7.00 is er van dien tijd af eene geheel geestelijke menscbheid aanslaande. Van de schepping af tot op christus was er algemeen eene zinnelijk geaarde menschheid, in welke de geest slechts in zooverre zich ontwikkelde, dat hij strijd voerde tegen het zinnelijke, schoon doorgaans aan hetzelve nog onderworpen blijvende. Van de herschepping des mcnschdoms door christus af tot aan het einde dezer tegenwoordige huishouding is er eene geestelijke menscbheid, doch zij is in deze zinnelijke wereld en, in een zinnelijk ligebaam levende, eene geestelijke menscbheid, die legen het zinnelijke onophoudelijk sliijd moet voeren, en dio dit alzoo doet, dat de geest al meer de overhand heeft en eindelijk de geheele overwinning zal behalen. Maar, is nu alzoo eenmaal hel doel dezer tegenwoordige huishouding bereikt, dan is er ook nog weder eene gelijksoortige herschepping der menscbheid te wachten. De verlossing zal plaats hebben van het zinnelijk ligchoam, door hetwelk zij tot zoude verleid werd (7), van het tegenwoordig zinnelijk, aan het dierlijke verwant, zwak en sterfelijk ligebaam, door hetwelk zij de beeldtenis draagt van den eersten adam , den aardscben en zondigen, om van nu voortaan in een heerlijk, voor bet geestelijke ingerigt, magtig en onsterfelijk organisme te leven, gelijk aan den tweeden adam , den hemelschen en heiligen, opdat zij geheel zijne beeldtenis drage (8). Bij deze herschepping der menscbheid zal ook de wereld, waarin zij leeft, geheel herschapen worden

(7) Roin. VIII: 23, verg. VII: 23—35.

(8) 1 Cor. XV: 42—50.