Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo blijft dan ook daar, bij alle herschepping, die der menschheid en der wereld le wachten staat, toch geleidelijke voortgang. Wat de eerste beginselen der opvoeding van God waren, middelen ter voorbereiding van de wereld voor hare herschepping door Gods Zoon, dat is ook de hoogste opvoeding des menschdoms in zijnen nog zinnelijk-geestelijken toestand , dat is de opvoeding door den in het vleesch verschenen Zoon van God nuj namelijk het groote middel ter voorbereiding van de menschheid voor hare cindelijke herschepping en wedergeboorte tot geheel geestelijken staat. Ook dan nog zal de voortgang der menschheid zijn gelijk aan dien van den enkelen mensch. Gelijk deze door zyn kinderlijk denken , spreken en redeneren langzamerhand gevormd wordt tot die mannelijke volkomenheid, waarbij hij al dat kinderlijk onvolkumene laat varen, als hetwelk hij dan voortaan ontwassen is, zoo ook de menschheid (5). En, even dus als vroeger de eerste beginselen hebben moeten wijken voor de volkomene opvoeding door jezus Christus, zoo zal ook deze Christus zijn tegenwoordig bestuur over de menschheid, als naar derzelver tegenwoordige vatbaarheid en behoefte ingerigt, in die toekomende eeuwe Gode zijnen Vader weder overgeven (6); opdat - ja, wie kan als kind over den staat van mannelijke volmaaktheid anders dan gebrekkig stamelen? — opdat God alles zij in allen (7).

(5) 1 Cor. XIII: 11.

(0) 1 Cor. XV: 28, (7) Aldaar.

Sluiten