Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welker waarheid wel niemand oii7.er kan twijfelen, op jezus ciiristus toepassen , die in de rei der menschen , door zijne verschijning op aarde , intrad, dan blijkt het ons reeds eenigermate voor 's hands, dat jeztjs persoonlijkheid bron zijner leer moet geweest zijn, en tevens middel, om uit bronnen buiten Hem, de natuur- en menschenwereld in hare wisselingen, werken en lolgevallen, ziine verhevene ideën af te leiden. Maar bij deze algemeene opmerkingen, die welligt eenig, maar geen genoegzaam licht op ons onderzoek werpen, mogen wij niet blijven staan.

Zullen wij inzien, inhoeverre jezus persoonlijkheid bron zijner leer was, dan dienen wij de beide begrippen, persoonlijkheid en leer van jezus, in hare beslanddeelcn te ontleden, opdat ons die aanschouwelijk voor den geest slaan en vvy later kunnen aanwijzen, wat van de laatste, de leer, uit de eerste, jezus persoonlijkheid, moge zijn voortgevloeid. — Wat hebben wij ons dan voor te stellen wanneer wij spreken van jezus persoonlijkheid.'' Dit woord, bij onze Duitsche naburen veel in zwang en van hen mogelijk ontleend, is wijd vat; beteekenis. Het omvat alles, wat wij tot 's menschen aanleg, geaardheid, krachten en lolgevallen kunnen brengen; alle eigenschappen en vermogens des geesles, alle werkzaamheden naar builen, in één woord, het leven, het beslaan van iemand lost zich in het begrip van persoonlijkheid op. Van jezus gebruikt, zullen er derhalve toe behooren al zijne geestes - krachten en vermogens, zijn aanleg en zijne geaardheid, zijne werken, zijn lot, zijne opstanding en verheerlijking: dit alles vormde zijn pmsoon, maakte zijne persoonlijkheid uit. Als aanwijzing voor anderen moet jezus leer van zijne persoonlijkheid worden uilgesloten, als uitdrukking

Sluiten