Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestvermogens, zoodat van geene kan gezegd worden dat r/,ii een overwegenden invloed uitoefent (praedomineert); is Hij zich bewust, dal voor 7.ulk eene harmonische ontwikkeling de mensch vatbaar is: Hij leert daarom , krachtens deze bewustheid: » Zijt gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is." Is bij Hem, den mensch jezus , deze gelijkmatige ontwikkeling eene vrucht van de in Hem wonende kracht der waarheid, die Hem voor afdwaling bewaarde, van den Hem bezielenden gloed der liefde, die Hem Gcds wil deed volbrengen: Hij wil en leert dan ook, dat de menschen de waarheid zullen verstaan door te blijven in zijne woorden, die waarheid ademen, opdat zij, gelijk Hij, de bron der waarheid, vrij mogen worden van de heerschappij der dwaling; Hij wil en leert, dat zij in liefde zich zullen vereenigen , om waarlijk zijne Discipelen te zijn, die Gods wil zoeken te volbrengen. "Was jezus eigen streven steeds daarhenen gerigt, dat zijn Hemelvader verheerlijkt werd, kende Hij niets hoogers, dan het Koningrijk der hemelen te vestigen, en was dit juist die verheerlijking: in de bewustheid hiervan leert Hij de menschen, dat ook deze moesten jagen naar het deelgenootschap in dat rijk, door te zoeken de dingen die boven zijn; dat ook hierin zijn Vader verheerlijkt wordt, wanneer zij vele vruchten voor dat lijk dragen; ja, dat was Hem de hoogste bestemming des menschen voor deze aarde, den Vader te verheerlijken, door mede te werken ann het Godsrijk onder de menschen. Besefte Hij steeds levendig, dal zijn werk hier op aarde een voorbijgaand, voorbereidend was, dat Ilij eenmaal in eene hoogerc wereld de kroone der overwinning zoude dragen, wanneer zijne laak voor den dag zou rijn afgewerkt : Ilij ge-

Sluiten