Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uil, die zich nicl weinig verwonderde, dal luther tocli geene zondige daad kon noemen. — Onbepaald is nu ook weder bij onzen Schrijver de opgave van 'tgecn luther in 7.ijncn gewetensangst Iroostlc. L. w. zegt: » Hij bragt hem lelkens terug lol dat Iloofdsluk des Gcloofs, alwaar gezegd wordt: » Ik geloof aan ccnc vergeving der zonden."" Wat beleckent hier dat onbestemde Hoofdstuk des Gcloofs ? De zaak is deze. De oude monnik wees hem op het elfde der geloofsartikelen , waarin gezegd wordt niet, »ik verdien door eigene werken," maar, » ik geloof [door Gods genade te verkrijgen] de vergeving der zonden." Welke belcckenis van dit artikel de monnik licm bevestigde door het gezag van bernhard van clairvaux , die uitdrukkelijk gezegd had, » dat de incnsch zonder eigene verdienste wordt gcrcglvaardigd, door het geloof."

Meermalen verhaalt l. w. nu ook, dat luther in zijnen monnikentijd veel in augustinus las en veel van zijn stelsel overnam. Maar wat hij dan nu eigenlijk uil augustinus leerde, welk hoofddenkbeeld, welk beginsel hij van den Kerkvader overnam, wordt nergens juist en naauwkcurig opgegeven. Ik zal hierbij voegen, wat melanthon in luther's leven er over meldt. Nadat deze de vertroostingen, door den ouden monnik uit het elfde geloofsartikel en bernhard van clairvaux aan luther aangeboden, heeft verhaald, vervolgt hij aldus: » Door deze toespraak , zeide luther , dat hij niet alleen was versterkt , maar ook opmerkzaam gemaakt op de gcliccle leer van paulus, die zoo dikwijls hel woord inscherpt: »Door het geloof worden wij gcrcglvaardigd." Toen hij nu hierover dc verklaring van velen had gelezen,

Sluiten