Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorbelle cn heudrik , na openlijke verdediging van een zameuhangend geheel van Godgeleerde stellingen , den graad van Baccalaureus in de Godgeleerdheid verwierf. Hierna keerde hij naar Antwerpen terug en legde er in 1522 zulk eene krachtige hand aan de Hervorming der Stad, dat hij welras door de Inquisitie gevangen genomen, maar ook door de bevolking weder bevrijd werd. Doch twee zijner vrienden, de Monniken hendrik voes en johannes esch , werden kort daarop te Brussel, als eerste martelaren voor de Hervorming, levend verbrand. Henbrik wilde intusschen naar Wittenberg vlugten; bleef onderweg le Bremen vertoeven, predikte daar in Nov. 1522 cn vond zoo veel bijval, dat hij er zich vestigde en de Hervormer der geheele Stad werd. Hij bleef er lot in Nov. 1524, toen hij, op eene uitnoodiging om de Hervorming in het landschap Dithmarschen, onder Holstcin behoorende, te bew erken, derwaarts vertrok, maar er den 11 Dec. diens jaars den marteldood vond. De afbeelding van een obelisk, ten jare 1830 op de plaats zijner marteling voor hem opgerigt, versiert deze zijne levensbeschrijving. Zij is een regt geschikt voertuig geworden , om den beschaafden lezer ook in de godgeleerde denkwijze van üendrik cn luther in te leiden.

Met een woord vermelden wij hier ook de levensschets van den beroemden uitlegger des Ouden \erbonds johannes drusius, die door den werkzamen n. g. van kampen is geplaatst in de Levens van beroemde Nederlanders, Haarlem bij Bolin, II Deel, bi. 1-29. Die schets is met liefde gesteld, daar de zachtmoedige van kampen blykbaar grooteIgks was ingenomen met het karakter van drusius ,

Sluiten