Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lij geschreven zijn, en dus bij eene vermelding in de laatste helft van een volgend jaar een goed deel daarvan verloren hebben. Wij willen echter voortgaan en op soortgelijke wijze als vroeger verslag geven van hetgeen ons meest merkwaardig voorkwam, zonder op volkomene volledigheid aanspraak te maken , en met vermelding ook van enkele geschriften, in dit loopende jaar uitgekomen, omtrent eene tijdsaangelegenheid, die eene latere beschouwing ontijdig zou doen zijn.

I.

Christelijke Moraal.

Hoewel het wederom geheel ontbreekt aan geschriften, die of de Christelijke Zedeleer in haren omvang, of eenig deel derzelve wetenschappelijk behandelen, behoeft echter deze rubriek van ons Overzigt dit jaar niet geheel overgeslagen te worden. Onder dezelve vermelden wij een Akademisch proefschrift, dat in vele opzigten blijken geeft van kunde, vlijt en oordeel, en alzoo den jeugdigen Schrijver, die eenen der wetenschap in ons Vaderland zoo dierbaren naam draagt, tot eere verstrekt. Wij bedoelen p. a. borger, Over het vermanende deel van den Brief aan de Romeinen (Dissertatio Exegetico-Moralis de parte Epistolae Pauli ad Romanos paraenelica, Lugd. Bat. 1840). Hoewel toch dit stuk deels van uitlegkundigen aard is, en het eerste deel eene verklaring van Rom. XII-XV: 13 bevat, die vele bewijzen oplevert van niet gewone geleerdheid en van juist oordeel in de keus tusschen verschillende opvattingen, is toch de voorstelling der Paulinische Zedeleer te dezer plaatse naar

I

Sluiten