Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«les Schrijvers doel het voorname en inderdaad ook het meest belangrijke van deze Verhandeling. Waarlijk, dit mag vooral belangrijk heeten; want gelijk van het Evangelie, zoo is ook van de practijk des Christendoms de meest oorspronkelijke, de meest zuivere opvatting en voorstelling in de Schriften des Nieuwen Verbonds te vinden, zoodat voor hem, die eene echt Christelijke Moraal wil, een eerste vereischte is zich van den geest dier Schriften te laten doordringen. Het door den Heer borger behandeld gedeelte van den Brief aan de Romeinen bekleedt daarenboven in het praclische des Nieuwen Testaments geene geringe plaats. Behelst het grootendeels afzonderlijke vermaningen en behoort het ook daardoor tot hetgeen meer bijzonder pligtenleer pleegt geheeten te worden, in de Verhandeling worden de verspreide ■vermaningen des Apostels lot drie hoofdstukken gebragt. Het eerste begrgpt, onder den titel van Christelijke liefde (de caritale Cliristiana), de, onderscheidene pligten, welke Hoofdst. XII en XIII: 8-14 gevonden worden, en handelt over nederigheid, naijver om elkander in liefde te overtreffen, weldadigheid , gemeenschap in vreugde en leed, eendragt, gastvrijheid, pligten der liefde jegens allerlei menschen, jegens vijanden, eigenschappen der Christelijke liefde, pligten jegens ongelukkigen, het ijverig dienen van Christus als de hoofdsom van alle pligten. Het tweede behandelt, volgens Hoofdst. XIII: 1—7, de pligten van overheden en onderdanen, eerst, wat zyn de burgers aan de overheden verschuldigd, dan, wat zgn de pligten der overheden , en eindelijk, zijn die voorschriften altijd en overal geldig? Dit is niet het minst belangrijke, noch ook het minst moeijelijke deel der Verhandeling, waaraan dan ook geen ge-

Sluiten