Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienst van de Israëlieten op ccne niet alledaagsche wijze bekend maakt (dit deel bepaalt ons bij Salomo , het Koningrijk van Israël, de Koningen van Juda, de profetische Schriften in het algemeen, sommige Profeten in het bijzonder, de Babylonische ballingschap , het herstel van den Joodschen Staal en de latere tijden deszelven): 7.00 is het dit besluit, dat nog nader op de onderscheidene tijdvakken en derzelver eigènaardigheid opmerkzaam maakt. Wat david, wat salomo, wat vooral de Profeten gedaan hebben ter ontwikkeling van de aanbidding van God, wordt met korte trekken opgegeven. Van de laatslcn heet het, » dat zij door hun woord en Schriften eenen tempel oprigtedcn voor de aanbidding van den eenigen waren God, hechter en duurzamer dan die van salomo." Voorts wordt op de gebeden van Godvruchtigen nog bijzonder gelet, als lichtende punten in de geschiedenis, en de gemoedsgesteldheid van abraham, mozes, bavid en anderen, in hunne gebeden blijkbaar opgemerkt. Die voorbeelden zijn ons ter leering, niet om te bidden, zoo als deze of gene onder het O. T. gebeden heeft, maar om te letten op het beginsel van alle gebed, gevoel van behoefte en geloof in God, om het goede in hunne denkbeelden aangaande Gods wezen en zijne betrekking tot den mensch ons eigen te maken, waarbij ook over de bijzondere deelen en den tuon des gebeds gehandeld wordt. Is hier misschien wel wat veel op het voorbeeld der godvruchtigen des Ouden Verbonds gedrukt, hetzelve hoog genoeg verheven, het ontbreekt echter niet aan aanwijzing van heigeen min navolgingswaardig is, onder anderen heet het: » Minder slof van navolging vinden wij in de drangredenen, die geheel in den geest des tijds, geheel de vruchten

Sluiten