Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treffen kan. De Schrijver heeft over 't algemeen een belangrijk boek geleverd; hij lilijve maar in voorstelling en slijl bij het natuurlijke, doordringe 7.ich door gedurig herhaalde lezing en overpeinzing van het Evangelie meer en meer met den geest des Chrislelijken levens, en vergete niet, dat veel schryven doorgaans is ten koste van goed schrijven, en wij durven ons van hem voor onze Ascetische literatuur veel voorstellen.

Onder den tilel van Evangeliebladen gaf de Heer sonstral eenige Tafereelen en bespiegelingen uit het gebied der openbaring , met welke aan het godsdienstlievend en beschaafd publiek zeker dienst gedaan is. Ingenomenheid met Christus , als het heil der wereld, straalt overal door. Een gelukkig denkbeeld is het van den Schryver, dat hg, gelyk hij in het eerste tafereel van dezen Bundel onder den vorm van een reisverhaal doet, de voortreffelijkheid van het Christendom ter bevrediging van ons streven naar wet en waarheid aantoont, door vergelijking van hetzelve met al hetgeen voor de komst van Christus op aarde ter vervulling dier behoefte aanwezig was. Door de schaduw toch komt het licht des te helderder uit. Deze voorstelling geeft ook aan den niet wetenschappelijk gevormden Christen een kort, maar belangrijk overzigt van hetgeen bij de oude volken en hunne Wijzen te dezen opzigle gevonden wordt. Zij is overigens meer nog geschikt ten bewijze, dat waarheid en rust daar vruchteloos gezocht worden, dan ter ontwikkeling, dat en hoe zij iri Christus te vinden zijn. Het laatste wordt eigenlijk slechts inzoover aangetoond, als de hooge voortreffelijkheid van dat kind, hetwelk in eene stal te Bethlehem geboren

Sluiten