Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Schrijver instemmen, 7.00 als bijv. in de voorstelling van de regtvaardighcid, tot welke Christus ons geworden is, welke van de Paulinische afwijkt; zou men gaarne hier en daar meer bepaalde ontwikkeling van belangrijke begrippen kunnen verlangen; is soms het overdraglige, 7.00 als in het stukje, getiteld: Blijf met ons, want het is lij den avond, min natuurlijk en eenvoudig aangewend ; kan de stijl niet overal van te groole eenvormigheid, of ook van gezwollenheid geheel vrijgepleit worden. — Dit bewijst, dat het geen volmaakt boet is, maar als een boek, dat inderdaad, vooral in meer beschaafde kringen , tot stichting en troost kan strekken, mogen wy het gerustelijk ter lezing aanbevelen.

De Heer d. yzenbeek, Leeraar der Doopsgezinde gemeente te Alkmaar, door onderscheidene vertalingen by het godsdienstig publiek niet ongunstig bekend, schonk aan hetzelve in het verloopen jaar de vrije navolging eener belangrijke bloemlezing, onder den titel: JVereldkennis en levensgenot of praktische bijdragen tot bevordering van levenswijsheid, naar het Hoogduitscli van p. b. bekeken , II Deelen. Men vindt in dit praktische geschrift zeer ware en belangrijke opmerkingen over de volgende onderwerpen: Wereldkennis, levensgenot, gezelligheid, vriendschap, liefde, jaloezij, echtelijk leven, huisselijk geluk j voorts wenken en raadgevingen voor ongehuwden, verloofden, gelukkig en ongelukkig gehuwden. Over zulke onderwerpen mag men het wel der moeite waartiig rekenen de stemmen van vele voortreffelijke mannen, wier namen hier bij elk hunner stukken genoemd worden, te hooren. Eene lectuur als deze, kan tot beschaving van den smaak, en de vorming van hart en zeden zoowel, als tot

Sluiten