Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hel strooide, zelf niel weet lioc. Dat is geene gemakkelijke laak; er behoort veel kennis, veel gevoel , veel oefening toe. Maar wij mogen het niet ontveinzen , dat bij het veelvuldig goede, dat hier gegeven wordt, bij de waarlijk Christelijke strekking, die in het geheel zigtbaar is, het voor ons liggende jaarboekje niet genoeg aan deze vereisehten voldoet. Wij kunnen het hier niet ontleden noch er meer van zeggen (2). Wij wenschen, dal vele mannen van studie en smaak het niet beneden zich achten aan zulk eene belangrijke onderneming deel te nemen, en wijzen gaarne de godsdienstvrienden , die er zich toe vereenigen, op de beeldengallerij der heimweekranken van ultsses van saus, op den eenigen claudius , op den schrijver der brieven aan erastus, als op proeven van onderwerpen en schryftrant voor een Christelijk jaarboekje, dat aan zijn doel zal beantwoorden, geschikt.

Onder de kleine Stichtelijke Geschriften verdienen bijzondere aanbeveling de Christelijke bladen tot bevordering van liet Godsrijk, uitgegeven door m. a. amshoff, Prcd. te GronJaargang 1841. Gron. 1840. Op eenen eenvoudigen, onderhoudenden, soms verrassenden toon worden wij opmerkzaam gemaakt op hetgeen tot den waren Christenzin en de godsvrucht des harten behoort. Is in de hier voorkomende godsdienstige liederen, van welke twee, het Kruislied en de vermoeide Pelgrim, vloeijende vertalingen zijn uit paul geriiard's Geistliche IAeder, meer een lijdelijk Christelijk gevoel en smachtend verlangen naar den hemel uitgedrukt, in de overige, stukken is het

(2) Uitvoeriger beschouwing levert een kundig Recensent in de Gids, 1841, n». 5, met wiens oordeel wij ons, wat het algemeene aangaat, wel kunnen vercenigen.

Sluiten