Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook uil bel Fraiisch. Daarin, oorspronkelijke gedichten,, die bijna twee derde gedeellen van demi tweeden bundel uilmaken en van zeer verschillenden aard en inhoud 7.ijn. Het is, naar den aard van ons versla<r, niet zoo zeer van de zijde der dichterlijke waarde als wel uit het oogpunt van Christelijke stichting, dat wij deze verzameling hier beschouwen. Schoon dan ook het eene van het andere niet geheel kan gescheiden worden, want slechte of zelfs in alle opzigten middelmatige verzen, hoedanig ook derzel\er inhoud en strekking zij" <™ge > Scvcn allLja mecr ergernis dan stichting. Maar wij kennen ook goede, ia voortreffelijke poëzij, ook over godsdienst,ge onderwerpen, welke, of bij gebrek van het kenmerkend Christelijke, of door verkeerde voorstellingen en gebrek aan heldere begrippen, den naam van Evangelisch-stichtelijke niet verdienen. Zien wij in den Heer vak epen intusschen geen dichterlijk talent van den eersten rang, zou men hier en daar een meer poëtisch denkbeeld, eene meer poetische uitdrukking verlangen, in de versificatie van sommige 8tukken wel gebreken kunnen aanwijzen, sommige der gelegenheids-stukken en bijschriften niet geheel van gezochtheid kunnen vrijpleiten: zijne poezij is echter Biet van dien aard, dat zinder stichting zou kunnen in den weg staan; het ontbreekt niet aan dichterlijk gevoel en schoone gedachten, soms zeer gelukkig uitgedrukt. En wal inhoud en strekking betreft, mogen het in waarheid Evangelisch-stichtelijke gedichten heelen. De verzen van möwes, zoover wij welen, getrouw overgebragt, zijn inderdaad de spiegels van zijne voor de hemelsche dingen levende persoonlijkheid ; liefde lot Christus, ijver voor het Kouingrijk Gods, stil vertrouwen, heimwee naai 11

Sluiten