Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gezangen daartoe kunnen medewerken. En ten laatste worden nog de middelen voorgeslagen, die dienen kunnen tot meerdere verheffing van het protestantsche kerkgezang. Dit hoofdstuk voorde Liturgiek, als deel der godgeleerde wetenschap, het belangrijkste van allen , prijst daartoe het beurtelings zingen van mannen en vrouwen, het nu en dan zingen van goede vierstemmige psalmen en gezangen, bijv. door de kinderen uit de gestichten na behoorlijke repetitie, afwisselend met de gemeente; het op feestdagen in de kerken doen uitvoeren van psalmen of gezangen , door kundige meesters gecomponeerd, door bekwame zangers en zangeressen met beurtzangen der gemeente; het vervaardigen en voordragen van cantates op 'slleeren geboorte, opstanding en dergelijke hooge Christelijke onderwerpen. — Wij houden dit voor een belangrijk geschrift, welks lezing en behartiging aan allen, die het aangaat, moge aanbevolen zijn. Er is wel een en ander, dat ons min uitvoerlijk of min raadzaam schijnt ; maar het is toch tijd, dat men acht neme op deze noodige zaken en evenwel vreezen wij, dat ook het meest weoschelijke nog onder de pia vota blijven zal. Na de verordeningen der Synode in 1817 is men in het meer plegtig maken van 't kerkgezang eenigen tijd voorwit gegaan, maar daarop is er, welligt ter te gemoetkoming van hen, die toch nooit te vrede zijn, veeleer achteruitgang te bespeuren ; zelfs het eenvoudige zingen bij beurtzangen op de feestdagen is vrij wat zeldzamer geworden. Van eene andere zijde evenwel is op te merken, dat hier en daar, zelfs ten platten lande, soms onder voorgang ook van den predikant, oefeningen bestaan in den vierslemmigen zang, die reeds een' weldadigen invloed hebben bij de openbare godsdienst en alzoo anderen tot navolging wekken.

Sluiten