Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesloten Concordaat , 't welk om redenen , die in de eerste plaats in de reeds dadelijk te voorschgn tredende aanmatigingen van den Pauselijken Stoel te zoeken zgn , niet uitgevoerd werd, was 7.00 geheel op onze vereeniging met België gegrond, dal het met de scheiding van zelf vervallen moest; ook behoeft de Roomsch-Katholijke Kerk in Nederland geen Concordaat. Het is evenmin raadzaam, omdat het onveilig, kostbaar, aan vele moeijelijkheden onderworpen is. Het is eindelijk onzen Koning onwaardig, want daarbij wordt het gezag van eenen vreemde erkend, en het Majesteils-regt des Konings gekrenkt, hetgeen te sterker wordt bij het bedenken, dat een Protestantsch Vorst hier in strijd moet zijn met zgne eigene beginselen.

Van eene nog meer wetenschappelijke zijde wordt de zaak beschouwd in een ander stuk, omtrent gelijktijdig uitgekomen, Over het ongrondwettige en schadelijke van een Concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan, Gron. 1841. Het beschouwt grootendeels, volgens de geschriften van den Katholijkcn Hoogleeraar e. mükch en de Protestantsche Geleerden \v. broes en h. j. royaards, den naam en oorsprong, den aard en het wezen van een Concordaat ; voorts wijst het aan de onregtmatigheid van elk Concordaat, zoowel voor de Katholijken zelve als bijzonder ook ten aanzien van de Protestanten. Het loont aan, hoe de nieuwe Concordaten hebben kunnen ontstaan, daarbij voegende eene korte geschiedenis van het Nederlandsche. Het staat stil bij de uitwerkingen van het Nederlandsche Concordaat en van Concordaten in het algemeen, geheel geschiedenis, niet te loochenen, en behandelt ten slotte de gevvigtige vraag: Hoe eene Regering de aangelegen-

Sluiten