Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter willen zeggen: volkomen samenwerking kan hier alleen de oplossing brengen. Hier moeten niet zijn afzonderlijke bureaux voor verschillende godsdienstige en maatschappelijke richtingen, maar er moet zijn een beroepsadviseur, die moet trachten te begrijpen, welke roerselen in een kind aanwezig zijn en welke het sterkst spreekt en dan kan een zoo groot mogelijke commissie, waarvan elk lid zijn meening aan die van de anderen toetst, het advies vaststellen. Spr. is niet van meening, zooals Prof. Roels, dat een commissie het advies zou kunnen vormen en een persoon (de adviseur) het zou kunnen uitbrengen.*) Neen, men moet eerst trachten te weten te komen welke factoren in een kind aanwezig zijn, dan een rapport opstellen en dat ter beraadslaging aan een commissie geven. Spr. gaat volkomen accoord met het denkbeeld, dat zoo'n commissie zou kunnen zijn samengesteld uit personen van verschillende lichtingen en dat men in zoo'n commissie zou kunnen profiteeren van de verschillende bekwaamheden van de leden. Daarom moet een vakvereenigingsman daarin niet alleen zitting hebben, omdat de vakbeweging er in vertegenwoordigd moet zijini, maar

ook, omdat hij kennis heeft <van verschil lende beroepen. In een aldus gevormde commissie zal ook de heer Nauta zijn doel bereikt hebben." (Cursiveering van ons.) Het geheel wemelt van tegenstrijdigheden met de practijk, afgezien nog van het principe.

Stellen wij slechts deze vraag, boe brengt dhr v. d. Griend het bovenstaande in toepassing aan het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze te Amsterdam, waar hij de practische voorlichter schijnt te zijin:, waar het jaarverslag van dit Bureau spreekt van 6000 beroepskeuze-gevallen? Overigens leze men er de vorige aflevering blz. 69-70 ook eens op na. Dit is slechts 'n voorbeeld.

Wanineer de zaak der ber. voorlichting gediend wil worden, stake men met dit soort voorlichting en kome minstens tot de hoofdpunten tot gemeenschappelijk standpunt.

Moige de naaste toekomst vatm de breedere inzichten ook practisch getuigen.

') Wij wijzen er met nadruk op, dat Prof. Roels een dergelijke bewering op bedoeld congres in het geheel niet geuit heeft. Men raadplege overigens het verslagboek van dit congres. •

*

BEROEPSKEUZE-VOORLICHTING IN DUITSCHLAND

Van tijd tot tijd publiceert het Reichsarbeitsblatt uitvoerige overzichten door Dr. Kathe Gaebel verzorgd nopens den stand der beroepskeuze-voorlichting.

Het nummer van 21 Juni j.1. bevat een dgl. overzicht, waaruit wij eenige gegevens overnemen en de schrijfster eerst aan het woord laten,

,,De ber. voorlichting heeft in het jaar 1924-

1925 een verblijdende vooruitgang te constateeren.

Al hebben cijfers bij de beroepskeuze niet die beteekenis als bij de arbeidsbemiddeling — het zwaartepunt ligt in de degelijkheid der voorlichting — zoo toont de statistiek toch aan, dat de voorlichting aam bestaansgrond wint en steeds meer door de bevolking wordt geraadpleegd.

Over de innerlijke uitrusting der bureaux

Sluiten