Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De twaalf deugden van een goed onderwijzer volgens den H. J. B. de la Salie toegelicht door Br. Agathon, Alg. Overste derzelide congregatie. Naar het oorspronkelijke door Pr. Wolters. nr. 31. Opv. Brochurenreeks. idem. 1926. 186 blz. ƒ 1,20,

V

Van Ouders en Kinderen door Anny Berkvens— Hulsmans. nr. 32. Opv. Brochurenreeks. idem. 1926. 127 blz. ƒ 1,50.

Wij kunnen het niet na laten om ons dringend verlangen uit te spreken, dat dit boekje komt in handen van onze Roomsche vaders en Roomsche moeders. Wij kunnen niet genoeg doen om dit soort brochuren in hun bezit te stellen,

Voor onzen Bond van Groote Gezinnen ligt hier een mooi stuk werk te doen. Dat zij het doen!

V

Nieuwe Banen in Psychologie en Paedagogiek. Fr. S. Rombouts. R. K. Jongensweeshuis. Tilburg. 1926. Tweede Druk. 316 blz.

Binnen een jaar werden van den eersten druk meer dan 2000 exemplaren geplaatst. In dezen tweeden druk werden korte aanvullingen of verbeteringen aangebracht. Een zelfde succes als bij eersten druk wenschen wij den schrijver en uitgever van harte toe.

V

Wat moet mijn kind worden? Geen oplossing, maar wel eenige ernstige toekomstwoorden aan Leiders, Voogden en Opvoeders. Uitgave van den Ned, R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden. A'dam, Bloemgracht 24boven. 1926. 19 blz. gratis.

Na breede motiveering wordt als advies gegeven:

le, Laat uw kind, als het pas de lagere of de u.l.o, school heeft verlaten, niet direct een betrekking van jongste bediende of iets van dien aard aannemen.

2e. Als het kind inderdaad nergens anders zin in heeft dan in onze beroepen, laat het dan zijn opleiding door het bezoeken der handelsschool eerst voltooien en overtuigt u ervan, dat het voldoende lust en ambitie heeft tot verdere studie.

3e. Pleegt over zijn opleiding overleg met deskundigen op dit gebied. Wij hebben in onze organisatie een studie-adviescommissie, welke de noodige inlichtingen gaarne geeft.

4e. Maakt waar mogelijk gebruik van onze Roomsche instituten of commissies voor beroepskeuze. Natuurlijk voor dat er een beslissing wordt genomen over het te kiezen beroep.

Onze beroepsadviseurs doen goed de brochure aan te vragen en er kennis van te nemen. ■

UIT DE PERS.

Nieuw probleem: Het aantal studeerenden in ons land is gedurende de laatste tientallen van jaren sterk toegenomen.

Zóó sterk zelfs, dat de vraag kan rijzen, of er niet van een te Veel kan gesproken worden, wat in de naaste toekomst tot moeilijkheden zou kunnen leiden.

Blijkens een artikel in de ,,Bazuin" ontwaart ds. Lindeboom reeds de voorteeke¬

nen ervan, dat men bezig is een geleerd proletariaat te kweeken.

En wanneer men let op de cijfers, welke onlangs zijn gepubliceerd in een werkje, dat tot titel draagt: „Statistische gegevens betreffende de Universiteit van Amsterdam in vergelijking met de andere Nederlandsohe Universiteiten , dan blijkt de toeneming wel in een zeer snel tempo te gaan. De vergelijking loopt over de cursussen

Sluiten