Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan terughouden: van wegen zonder uitzicht. Natuurlijk, imiet inlichtingen geven schept men geen bestaansmogelijkheden méér. Het is ook niet de bedoeling. Men concentreert slechts verspreide gegevens, voorkomt onnoodig dubbel en dubbel werk, maakt de informatiën betrouwbaarder voor allen, die na hun studie zoekende zijn.

Daarnaast doet men hetzelfde werk voor

hen, die nog aan het begin staan en die behooren te weten, welke waarschijnlijke toekomst vóór hen ligt.

Deze weinige regelen bedoelden slechts een eerste opweking te zijn, om anderen zich aan de behandelde zaak te laten gelegen liggen. Bij voorbeeld door te vragen, wie mede zijn gedachten er over wil uiten. Er zijn misschien grootere bezwaren, dan vermoed wordt; misschien wordt reeds werk in dezen gedaan, waartegen het onnoodig en schadelijk ware te concurreeren. De eenige bedoeling is, een helpende hand te bieden aan de toenemende aanvallen van hen, die raad wenschen en die niet altijd afdoende kunnen vinden. Ik weet, dat er meer zijn dan schrijver dezes, die zich met bezorgdheid vragen, waar het heen moet met zoovelen, die vruchteloos zoeken. En die daarom reeds hulp bij dit zoeken een groot algemeen belang achten."

V

De Tijd van 8 September schrijft onder Vakopleiding voor ongeschoolden: Voor een eigenaardige wijze van bestrijding der

1 ' 1 1 1 TT, 1 .

wcnviL^Mieia net>Den aeze weex Utrecht

en Leiden, in navolging van andere binnen- en buitenlandsche steden, de aandacht op zich gevestigd. In eerstgenoemde stad heerschte veel werkloosheid onder de timmerlieden en opperlui, terwijl daarentegen gebrek ontstond aan metselaars. In

I tegenstelling met de organisaties van bouw¬

vakarbeiders, die het tekort meenden aan te vullen met metselaars van elders, begon de ondernemende wethouder Smulders onder aanmoediging van den directeur der Nijverheidsschool en de patroons-organisaties, 'n proefneming, om 'n aantal werklooze timmerlieden onder vakkundige leiding te laten „om-leeren" en op te leiden tot metselaar. Na de noodige theoretische en practische lessen ontvangen te hebben van een leeraar der Nijverheidsschool, werden de gegadigden te werk gesteld aan den bouw van een huis, waarvan de aannemer hen aan den gang liet gaan op tariefwerk met subsidie der gemeente. Voorhands blijven zij theoretische avondlessen volgen en onder toezicht van hun vakkundigen leeraar arbeiden.

In Leiden had de gemeenteraad besloten tot de oprichting van een cursus tot opleiding van werklooze opperlieden tot metselaars. Dit voorstel ondervond destijds heftige bestrijding van socialistische zijde, omdat B. en W. met den directeur van den dienst der sociale zaken en de desbetreffende commissie van meening waren, dat men zoo noodig werkloozen met dwang zou bewegen aan dezen cursus deel te nemen. De socialisten, die altijd schermen met vrijheid boven alles en liever gemakkelijk steungeld uitkeeren namens de gemeenschap, geloofden niet, dat er nog genoeg werkloozen zijn, die wél willen werken en die zoowel zijn georganiseerd in de R. K.-, Christelijke- en moderne vakbonden, als in de Federatie van Bouwvakarbeiders. Deze week bij de officieele opening van den cursus, die onder leiding van den Directeur der Ambachtschool staat, kon de wethouder voor Sociale Zaken dan ook terecht vragen, wat er van de beweringen der oppositie overblijft, nu zich bijna dertig personen hebben aangemeld?

Sluiten