Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is daarom, dat wij de opmerkzaamheid wenschten te bepalen bij eene doorgaande bijzonderheid in de leerwijze van den Heer, welke ook daartoe strekken kan, en welke tevens met het onderzoek naar de Christelijke waarheid in eene zeer naauwe betrekking staat.

Wij wenschten namelijk deze bijzonderheid in de leerwijze van Jezus aan te wijzen, dat Hij tegenwerpingen wederlegt, door geheel in te gaan in den geest zijner tegenstanders en het ongerijmde hunner tegenwerpingen uit hun standpunt aan te wijzen, waaruit wij dan ten slotte eetiige gevolgtrekkingen weiischen af te leiden.

Wat door deze bijzonderheid moet worden verstaan , zal bij de ontwikkeling nader blijken. Vooraf merken wij slechts aan, dal door ingaan in iemands geest en hem wederleggen van zijn standpunt, hetzelfde bedoeld wordt als zich verplaatsen in iemands le*ensrigling, in zijne wijze van denken, gevoelen, begeeren en handelen, deze zorgvuldig op het oog houden, er zich naar riglen, in het behandelen van hem met zijne geaardheid te rade gaan, even gelijk de ervaren arts met de geaardheid of hel gestel en de levenswijze van zijnen lijder gewoon is te raadplegen; en dan zoo spreken, zulk een betoogtrant kiezen, zulke bewijzen aanvoeren, als welke, wien ze ook niet geldig mogten schijnen te zijn en al hecht men er ook voor zich zeiven en op zich zelve weinig waarde aan, nogtans door den dwalenden of tcgenkanter moeten worden toegestemd en die juist hare kracht onlleenen van de persoonlykheid of het standpunt van hem, voor wien men iets betoogt. Dat jezus zoo handelde met zijne tegenstanders, wenschten wij aan te wijzen. Daarbij merken wij nog aan, dat j^zus tegenstanders in

Sluiten