is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-01-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet den mensch geoorloofd zijne vrouw tc verlaten om allerlei oorzaak?' Nu had jezus slechts te antwoorden : ja of neen, en hun doel was bereikt. Maar wat doet Ilij? Hij roert vooreerst het strijdpunt niet aan, maar wijst zijne belagers uit hunne gewijde Schriften slechts op de oorspronkelijke Goddelijke instelling van den echt. God toch had van den beginne man cn vrouw zamen geschapen, cn het was een Goddelijk woord, dat dc mensch zelfs vader en moeder verlaten en zijne vrouw aanhangen zou, cn dat deze twee lot één vlcesch zouden zijn. Dat woord van jezus was op de beschaming en tereglwijxing zijner scheidingzuchlige tegenstanders berekend. Zij hadden dat honderdmaal in hunne wet kunnen lezen en daaruit moeien opmaken, hoeverre zij van God zijn vervreemd, die liglvaardig scheiden wal God heeft zaniengcvoegd. De Phariseën begrepen jezus. Zij lalen dan ook de vraag, om welke oorzaak men scheiden mag, varen, maar brengen nu ook den strijd op een ander gebied over cn vragen: »Hoe heeft dan hozes geboden haar cencn scheidbrief le geven en le verlaten." Doch hierop antwoordt jezus, dat mozes hun dat niet geboden, maar slechls, om de hardheid hunner harlen, locgeslaan had. De stompheid dus en onvatbaarheid van hun hart voor ware eensgezindheid had het noodzakelijk gemaakt, om den uilwendigen band niet vast le houden, wanneer er geen inwendige bestond, ten einde alzoo grooler kwaad voor le komen. Zoo moest dan hun eigen geweten hun zeggen, dat afwijking van het oorspronkelijk ideaal van den echt een noodzakelijk kwaad was, waarvan de kiemen in hun eigen hart geworteld waren. En na deze teregtwijzing van zijne bestrijders uit hunne eigene Schriften en harlen mogt