Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaals hebben. Het staat of valt, wint of Verliest niet door menschelijke magt, Klinkt het u niet als onzin: »Het Christendom is in den strijd bezweken heeft het pleit verloren!"? Kan het dit, heeft het zwakke plaatsen, die verdedigings-wapenen van buiten behoeven, kan het zich zelf niet verdedigen, _ geven wij het dan over! Het is dan de waarheid niet, en moet, hoe eerder zoo beter, voor de waarheid vallen. Zeggen de vertalers van het werk 't welk dit schrijven uitlokte, in hunne Voorrede] »dat eene goede zaak eene goede verdediging vereischt., omdat zij door eene verkeerde of min gepaste veeleer benadeeld dan bevorderd wordt; en dat dit in vollen nadruk geldt van de zaak des Christendoms:" toetsen wij wel, of hier ook eene verwarring van begnppen heerscht! Blijft het Christendom dan met «beter, gewigtiger, heiligender, zaligender dan een.ge zaak ter wereld" (betuiging in diezelfde Voorrede), hoe mensehen het ook mogen aanranden? Kan men daaraan iets ontrooven? Kan het dan iml mer tot iels gemaakt worden, » van welks regte kennis en erkentenis, van welks geloovige omhelzing en dankbare aanwending (betrachting) niet meer de vrede en het geluk afhangt zoowel van den afzonderlijken mensch, als van geheele landen en volken?" Meent men, dat die kracht daaraan kan ontroofd worden, dan heeft het die ook nimmer bezeten. De weg en de waarheid, die mensehen zaligt, hlijft eeuwig onveranderlijk, onverwoestbaar dezelfde. Ouderscheiden wij hier wél lusschen hel objectieve Christendom, menschelijke voorstelling daarvan, en het Christendom in den zin van de gemeenschappelijke belijders, d. i. de Christenheid!

Doch verstaat men onder verdediging des Chris1842. ...

Sluiten