Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelfde, dat wij hier van hoogere en lagere standen zeiden, laat zich ook overbrengen op meer en min verlichte afdeelingen der Christelijke Kerk; want even dwaas als hel zijn zou, b. v. alleen in de Roomsch-Katholijke Kerk innig en hartelijk Christelijk leven te willen zien, even verkeerd zou het zijn, het daar te willen miskennen, om het alleen in de Evangelische Christenheid op te merken. De geschiedenis der Kerk leert ons, dat er in alle genootschappen zijn, wier leven Christus is, en ook, wier leven de wereld is, en blijven de RoomschKatholijken in hunne onderwerping aan menschen en hun zoeken van uiterlijke goede werken onchristelijke beginselen in hunne Kerk aankweeken, er zijn evenwel in die Kerk niet weinigen, die bewust of onbewust deze beginselen verlaten en voor den Paus Christus aanhangen, voor uiterlijke werken het leven des gemoeds zoeken.

Ook onder de vrouwen in hoogeren stand en in de Roomsch -Katholijke Kerk treffen wij zulke sieraden der Christelyke Gemeente aan en tot deze mag met regt ook gebragt worden de voortreffelijke Vorstin ahalia van GALLiTziN. De Hoogleeraar katekkamp heeft ons Gedenkwaardigheden uit haar leven te boek gesteld (1). En daar hij ons haar niet heeft doen kennen van hare geleerde of wetenschappelijke zijde, maar ons doet opmerken, hoe zij van hare jeugd af naar waarheid streefde en eindelijk bevrevond bij Hem, die de weg, dc waarheid en

(1) Denkwurdigkeiten au.s dem Lel,en der Fürstinn Amalia von Galhtzm, gehornen Grafinn von Schmctlau, von IK theodok katekkaïp , Domkapitular und l'rofcssor an der Tlicotoyisch.cn Faculteit ju Munster t Munster 1828.

Sluiten