Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jcvcn aan een' van zulken, die het niet bezaten, gegeven was (aan saumjs van Tarse, die, hoewei zeer geoefend van versland en kloek naar 't ligchaam, noglans het leven des geestes niet kende), bepaalde zich dan ook de Heer tot het zeggen: Zie, hij hidt, Hand. IX: 11; gelijk wij van iemand, aan wiens leven wij wanhoopten , bij het ontdekken van gunstiger teekenen, zouden zeggen: Zie, hij ademt. Die overeenkomst maakt den raad van een' Apostel begrijpelijk: Volhardt in den (jehede, Coloss. IV: 2, en die andere nog meer omvattende vermaning: Bidt zonder ophouden, 1 Thess. V: 17. Gij moogt u toch daarover niet verwonderen, dat de H. paulus zooveel voor de gezondheid der ziele vordert, tenzij u eerst gelukt zij om te bewijzen, dat het voor de welvaart van 't ligchaam genoeg zij, slechts enkele malen adem te halen, bij tusschenpoozen of van tijd tot tijd. De ondervinding heeft geleerd, dat zonder ophouden niet te veel is, noch voor de ademhaling, noch voor het gebed.

4) Over populariteit.

Het is niet moeijelijk over wetenschappelijke onderwerpen te spreken in den vorm van bespiegeling maar zeer moeijelijk dit eenvoudig en aanschouwelijk te doen. Tot het laatste behoort eene bijzonder groole heerschappij over de gedachten zoowel als over de taal, en de rijkste kennis van de mensehen, om steeds die uitdrukkingen te kiezen, die zij Terstaan , en waarbij zij zich iets kunnen denken. Ieder die het beproefde, zal ook ondervonden hebben, dat . v. de populaire voordragt van godgeleerde waarheden veel moeijelijker is, dan dc wetenschappelijke,

Sluiten