Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7.ijne Apostelen voor het eerst uitzond, ^oin te prediken, gaf Hij ook hun uitdrukkelijk in last, om te verkondigen: » Het Koningrijk Gods is nabij u gekomen" (9). Zóó ook met de Zeventigen, tot wie Hij, onder meer ander, er dit ook nog bijvoegde, opzettelijk, dat, 7.00 wanneer zij in eene stad kwamen, die hen niet ontving, zij, van daar gaande, niet alleen het stof van hunne voeten moesten afschudden , dat hun van zulk eene stad aankleefde, maar ook zeggen tot hare inwoners: » Nogtans, zoo • weet dit, dat het Koningrijk Gods nabij 11 is gekomen , dat de groote beslissing genaderd is voor uw volk, die gij met uw ongeloof niet kunt afkeeren, wel lot uw verderf rigten" (1). Het was nu de laatste proef, die Gods langmoedigheid met hen nemen wilde. Nog stond de vijgeboom, hoewel reeds sints lang gcene vrucht meer dragende. Nog wilde de Heer des wijngaards er alles aan doen, wat mogelijk was, opdat Hij vruchten dragen zou. Maar bijaldien ook dit nu niet baatte,» dan was zijn lot onherroepelijk beslist. Waartoe langer onnut die plaats beslagen? uitgehouwen zou hij worden (2). — Ja, het kon hun niet verborgen zijn, indien zij waarlijk hunne oogen wilden openen voor de teekenen der tijden. Alles kondigde de vervulling aan van hetgeen de wet en de Profeten tot op joiiannes toe hadden voorspeld, dat gebeuren moest (3). Daarom juist verweet Hij ook den Phariseën, die Hem nog om een leeken konden vragen , dat zij geen acht sloegen op de teekenen der tijden. » Als het avond geworden

(9) Matth. X: 7. (8) Luc. XIII: 6—9.

(1) Luc. X: 11b. (3) Matth. XI: 13.

Sluiten