Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele valsche Profeten, die, gelijk naderhand barcocheba, opstonden en hunne zending door voorgewende wonderen zochten te staven, in het openbaar of in het geheim aanslagen smeedden ter /omverwerping van het bestaande. Van alle zijden zou het gerucht0 komen van de verschijning des Verlossers. Gevaarlijke tijden voor het aardschgezinde hart niet slechts, maar ook voor de uitverkorenen, die, onzeker hoe of waar of wanneer de Heer zou komen, vroeger gekoesterde, maar sedert bedwongene wenschen naar de oprigting van zijn rijk, ligtelijk konden

voelen ontwaken.

De afval was groot, maar tegen dien afval van

velen slaat de verkondiging des Evangelies in de geheele wereld (Matth.XXIV: 14), als een verbl.jdend teeken over. "Wee intusschen allen, die zich lieten verleiden; ondergang was hun lot. Zwichten moesten zulke afzonderlijke pogingen voor Rome's vereenigde ma"t. Dit verdeelde den zin, ontbond de kracht, dit3bereidde als van zelve den ondergang voor en ontwikkelde de kiem der ontbinding.

B. Ferdeelheid, vijandschap. Matth. XXIV : o.

»En gij iult hooren van oorlogen en van geruchten van oorlogen, ziet toe en wordt niet verschrikt: want alle die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde met. 7. Want het eene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het eene Koningrijk tegen het andere Koningrijk. 12. En omdat de ongeregtigheid vermenigvuldigd zal worden, zoo zal de liefde van vxlen verkoelen. 15. Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DANiëL den Profeet, slaande in de heilige

Sluiten