Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk de bliksem uilgaat van het oosten en schijnt tot het westen en langs den ganschen hemel henen op hetzelfde oogenblik zijnen weerglans verspreidt, zoo wordt de verschijning des Heeren allerwege op eenmaal meer duidelijk opgemerkt. Op plaalsen, aan oorden, waar men Hem niet vermoed zou hebben en niet weet, hoe Hij daarhenen reeds kan zijn doorgedrongen, ziet men Hem te voorschijn komen met groote kracht en heerlijkheid. Van alle zijden hoort men den feestgroet, met welken de nieuwe dag wordt verwelkomd. Een komen is het van Hem, dat ons hier wordt voorgehouden, gelijk aan het komen van Jehova in de dagen des Ouden Verbonds; — een kometi in den geest; — een zich doen kennen: zijne tegenwoordigheid te doen gevoelen, een werkzaam zich loonen Ier wegruiming van alles wat den voortgang der waarheid kan hinderen, een werkzaam zich toonen in de vestiging en uitbreiding van het Godsrijk: niet van verre le staan, als onverschillig opmerker, maar nabij te zijn waar het de belangen van het Koningrijk der hemelen geldt, elk middel aan te grijpen, iedere gelegenheid te doen dienen, iedere gebeurtenis le leiden, ter goeder ure en aan de regte plaats tegenwoordig te zijn om die belangen te bevorderen; — dat is het komen van Hem. Hij werkt onzigtbaar, maar met kracht.

B. En nu het oogmerk dier komst? Ilij zou komen om te oordeelen. Zietdaar het plegtig doel zijner verschijning, dat dan ook als het hoogste en meest uitkomende van deze gansche beschrijving hier met de sterkste kleuren geschilderd wordt. Zijne komst zal zijn met majesteit. Alle mogelijke luister wordt daaraan bijgezet. De wolken des hemels zijn Hem tot een' zegewagen, die Hem, omstuwd van

Sluiten