is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-04-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den onzekeren en wankelenden toestand des Christendoms een einde zou maken en deszelfs verhouding tot het Jodendom plegtig zou uitwijzen. Thans had God gesproken, zoo duidelijk, dat Hij zich niet liet overstemmen. De val van Jeruzalem was een voor de geheele wereld ziglbaar oordeel Gods. De Wet mogt ter voorbereiding zijn en onder de beschutting, waar het onlstond, mogt het jeugdige Christendom een lydlang blijven bewaard, te zwak nog en te teeder in den aanvang om door zich zelve te bestaan en te worden voorlgeplant; de stulp, die de zwakke plant gedekt had, moest nu, toen die zich verder ontwikkelde, er van worden afgenomen; op den duur zou zij er onder zijn verstikt en gestorven. Mogt dezelve in het eerst al hebben te lijden, blootgesteld aan gure lucht en ruwe winden, zij moest dan toch eenmaal zelfstandig opwassen en zich omhoog heffen. Ja, van nu af stonden de ChristenGemeenten zelfstandig daar en het was de Allerhoogste, die haar zelfstandig had doen worden, die haar, gelijk een vader aan zijn kind, stut en steun had ontnomen, om het door eigen kracht te leeren staan en zijne schreden te leeren verder zeilen. Door een bliksemslraal zijner almagl van den hemel verbrak God de geheiligde banden, welke de eerstelingen onzer Christenbroeders aan het Oude Verbond hielden vastgehecht. Moest het tot hiertoe vermetelheid, ja heiligschennis schijnen nevens het door Gods eigen hand gevestigde heiligdom ook nog een ander gebouw op te rigten voor de Gemeente zijner uitverkorenen, zoo was dit nu alles anders geworden. Niet slechts verviel de bedenking, maar de godsvrucht gebood nu afschuw van de gedachte aan een' nog voort te zetten zamenhang met de overgeblevene puinen der Oud-