Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich i'igt en naai welke Hij steeds het zielsoog van anderen henenleidt! En zijn yemoed, de zetel der gevoelens? Innig gevoelt Hij steeds, wat zedelijk goed of kwaad is in der menschen handelingen, 't geen blijkt uit zijne verhalen en gelijkenissen uit der menschen levenskring ontleend, uit zijne antwoorden aan de Phariseën, pilatus en anderen, zoodat dit rein-zedelijk gevoel jezus steeds ten dienste slaat als maatstaf voor liet zedelijke in anderen. Innig gevoelt Hij steeds Gods aanwezen en dit gevoel klimt tot bewustheid, zoodat Hij steeds en overal gemeenschap met God uitoefent. Zijn wil is standvastig, veerkrachtig, altijd gerigt op zijn éénmaal voorgesteld doel. — Maar dit is juist de hooge volmaaktheid van iezus krachten en vermogens, dal zij volmaakt menschelijk in harmonie zijn ontwikkeld, dat geene eenzijdige beschaving in Hem wordt gezien, zoodat van geene kracht of vermogen in Hem kan gezegd worden, dat het heerschende is, maar alle krachlen en vermogens wederkeerig elkander dienen, één schoon geheel daarslellen.

Is jezus toch door zijn verstand of rede de Leeraar der waarheid, door zijn gemoed de voorstander van bet heilige, Goddelijke; door overeenstemming van beide is Hij heilig in de waarheid, aan deze laatste de liefde verbindende, de liefde heiligende in de waarheid en alles in hel leven openbarende en vercenigende. Boor harmonie van zijnen vasten wil met verstand en hart, is Hij de \iijzc" Opvoeder der menschen in liefde en waarheid., en zelve vrij, niet geleid wordende door de mceningen of den wil van anderen. Deze overeenstemming is daarenboven eene volmaakt menschelijke, dat is, naar gelegenheid van tijd en omstandigheden , deze of gene ziels-kracht, dit

Sluiten