Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelen wordt liet eene en andere, ook uit de gebeurtenis zelve, bijgebragt, b. v. dat petrus zich op het dan onloochenbaar wonder niet beroept, en dat de uitdrukking: «zij begonnen te spreken met andere longen, zoo. als de geest hun gaf uit te spreken," niet op vreemde talen, maar op eene nieuwe spraak des geestes wijst. Terwijl eindelijk, hetgeen uit de gebeurtenis zelve er legen kan gezegd worden, wederlegd en uit hetgeen men in de eerste eeuwen des Chrislendoms onder het met tongen spreken verslond, nog nadere bevestiging ontleend wordt (2). Eene voorstelling van den indruk der gebeurtenis op de verzamelde menigte, eene beknopte schels van de redevoering van petrus en beschouwing van hare uitwerking, besluit dit eersle punt van deze Afdeeling.

Een volgend punt beschouwt de eerste Christelijke gemeenschapsvormen en de eersle kiemen van Christelijke Kerkinrigting. Allen, die jezus als den Messias erkenden, heigeen toen voor de Joden het eenige kenmerkende geloofsartikel was, waaruit zich door de verlichting des heiligen geestes van zelf de geheele inhoud des Christelijken geloofs tol meer helder en volkomen bewustzijn ontwikkelen zoude, werden gedoopt, en wel waarschijnlijk in den naam van jezus, als den Messias, welke kortere doopsformule toch ook in zich bevat, 't geen in de woorden der inzetting des doops door jezus zeiven meer ontwikkeld gevonden wordt. Met die belijdenis was echter niet dadelijk hel bewustzijn van deszelfs inhoud

(a) Alleenlijk Terslag gevende, moeten wij dit geheel uitlegkundig punt voor rekening van den Schrijver laten. die in het kort xeer veel, dat aanmerking verdient, bijeengebragt, ons echter nog niet geheel overtuigd lieeft.

Sluiten