Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend tc maken, zoodat op den volgenden Sabbatb geheele scharen van Heidenen toestroomden om paulüs te hooren, uit welke, daar de Joden, nu ngdig geworden, met smaad en lastering paulus in de rede vielen, de eerste Christelyke gemeente aldaar grootendeels gesticht werd. Het verhaal van der Apostelen verdere ontmoetingen op die reize, waaronder het gebeurde te Lystre het meest merkwaardige is, besluit dit punt der beschouwing.

Hel nu volgende vierde punt heeft ten opschrift: Het geschil tusschen Joden- en Heiden - Christenen en deszelfs hijlegging. Onafhankelijke ontwikkeling der Christelijke Kerk onder de Heidenen. Hel behandelt echter, zelfs ook in de derde uitgave, eigenlijk alleen bet eerste deel. Het geschil begon te Anliochië, waar eenige streng Phariseeuwschgezinde Christenen uit Jeruzalem de noodzakelijkheid der besnijdenis begonnen te leeren en met paui.us en babnabas over de leer van deze in strijd geraakten. De gemeente aldaar besloot afgevaardigden naar Jeruzalem te zenden. Paulus was een derzelve ; hij wenschle zich met de Apostelen te verstaan , om de eenheid des geestes ook in de verscheidenheid te bewaren. Welligt is dus de geheele voorslag van deze reis van hem uitgegaan. Belangrijk is de wijze, waarop de Schrijver, hetgeen in de Handelingen der Apostelen verhaald wordt, in verband brengt met hetgeen door patjlus zeiven in den Brief aan de Galaliërs wordt vermeld. Het laatste houdt hg voor afzondcrlyke onderhandelingen, deels met petbus, johankes en jacobus , die door het verhaal van de vruchten zijner werkzaamheid zijne goddelijke roeping erkenden, deels met Phariseeuwschgezinden,

Sluiten