Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud van hel zesde punt uitmaakt, kunnen wij 111 al de hier voorkomende, maar meer bekende, bijzonderheden niet mededeelen. Van barsabas gescheiden, nam hij silas tot reisgezel aan en voegde er op de reize timotheus bij. Hij bezocht een deel van de vroeger gestichte gemeenten, voorts Phrygië en daarna Galalië, waar zich bijzonder vertoonde, hetgeen patjlüs zelf zegt, dat hij in ligchamelijke zwakheid het meest krachtig was, in den Heer. Vandaar begaf hij zich, waarschijnlijk reeds met de gedachte aan Europa als een' nieuwen werkkring, naar Iroas, waar lucas, een arts, zich bij hem voegde, en een nachtelijk gezigt het besluit, om naar Europa over te steken, tot rijpheid bragt. Heigeen hem te Philippi, de eerste stad waar hij aankwam, gebeurde, wordt hier beknopt en duidelijk voorgesteld; bijzonder worden omtrent de slavin met den waarzeggenden geest niet onbelangrijke aanmerkingen gemaakt. Doch wij moeien dit maar aanduiden. In de werkzaamheid des Apostels te Thessalonica is bijzonder hel gebruik belangrijk, dat de Schrijver Ier aanvulling en opheldering maakt van de beide Brieven, aan de gemeente aldaar geschreven. Zoo wordt aangemerkt, dat paulus hier bijzonder de hoop der geloovigen van het lijden des aardschen levens rigtte op het tijdstip, wanneer ciiristus weder komen zoude om zijn rijk te voltooijen. Paulus dacht zich dat laatste oordeel meer nabij. Christus zelf, die met zijnen goddelijken blik honderden en duizenden van jaren overzag, had wel eene langzame ontwikkeling zijns rijks van het inwendige uitgaande voorgesteld, maar de Apostelen, welken die blik ontbrak, geloofden wel, dat het Evangelie door zijne goddelijke kracht zich zou uilbreiden tot de wederkomst van

Sluiten